Vedtægter

Kalundborg Blues- & JazzClub

Vedtægter

 1.

Foreningens navn er KALUNDBORG BLUES- & JAZZCLUB

Foreningen er hjemmehørende i Kalundborg Kommune.


2.

Foreningens formål er at fremme udbredelsen af og interessen for den levende

jazzmusik og nært beslægtede musikgenrer.


3.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle foreningens anliggender.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af maj måned med

følgende dagsorden.


                                     1.     Valg af dirigent.

                                     2.     Bestyrelsens beretning v/ formanden.

                                     3.     Det reviderede regnskab v/ kassereren.

                                     4.     Behandling af indkomne forslag.

                                     5.     Fastsættelse af kontingent.

                                     6.     Valg af medlemmer til bestyrelsen.

                                             a) formand - ullige år.

                                             b) kasserer - lige år.

                                             c) bestyrelsesmedlemmer - 1 medlem ullige år - 2 medlemmer lige år.

                                             d) 2 suppleanter hvert år.

                                             e) 1 bilagskontrollant samt bilagskontrollantsuppleant for samme hvert år.

                                     7.     Eventuelt.


4.

Ordinær generalforsamling indkaldes med mimdst 21 dages varsel med brev

til hvert enkelt medlem samt annoncering i dags- eller ugepresse.


Beslutninger på en generalforsamling tages med almindeligt stemmeflertal, dog kræver

vedtægtsændringer, at mindst 2/3 af de tilstedeværende på generalforsamlingen

stemmer for.


Alle medlemmer har stemmeret.


Personvalg sker ved hemmelig skriftlig afstemning.


5.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal i bestyrelsen beslutter det, eller

hvis ønske herom fremsendes skriftligt af mindst 1/3 af foreningens medlemmer.


6.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker på samme måde og med samme

tidsfrist, som er gældende for ordinære generalforsamlinger.


7.

Forslag, som ønskes behandlet på ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger,

skal indsendes skriftligt til formande og være denne i hænde senest 7 dage før

generalforsamlingen.


8.

Den daglige ledelse af foreningen varetages af bestyrelsen, der består af 5 medlemmer.


Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, således at formand og et bestyrelsesmedlem

afgår på ullige år og kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer på lige år.

Genvalg er til enhver tid mulig.


Bestyrelsen konstituerer sig i møde senest 14 dage efter generalforsamlingen, hvor

bestyrelsens respektive poster fordeles blandt de indvalgte bestyrelsesmedlemmer.


Enhver, der tilslutter sig foreningens formål, kan blive medlem.


 Foreningen bygger på aktivt medlemskab og skal have mindst 5 betalende medlemmer.


9.

Formanden har tegningsret på foreningens vegne.


10.

Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden efter behov, eller når et bestyrelsesmedlem

ønsker det.


Formanden er bemyndiget til at handle på foreningens vegne i sager, der ikke tåler

udsættelse, men skal orientere bestyrelsen ved førstkommende møde.


Bestyrelsen er i øvrigt beslutningsdygtig, når mindst tre bestyrelesesmedlemmer

er til stede.


11.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.


12.

Foreningens kasserer fører medlemsprotokol samt specifieret regnskab.


Foreningens bilagskontrollant kan til enhver tid kræve at få regnskabsbilag og

kassebeholdningen forevist.


13.

Kontingent fastsættes af generalforsamlingen.


Et medlemskab er ikke gyldigt, før kontingent er betalt.


Kontingentrestance i mere end et kvartal medfører tab af medlemskab.


14:

Foreningen kan kun opløses ved vedtagelse på to på hinanden følgende

generalforsamlinger med mindst 1 måneds mellemrum. Opløses foreningen,

tilfalder dens midler KALUNDBORG MUSIKSKOLE.


Vedtaget på stiftende generalforsamling torsdag den 21. december 2000               *   Ændring af § 3 stk. 5 og § 13 linie 1 på ekstraordinær generalforsamling

                    den 8. juni 2004.

               *   Opdateret § 1 den 11. maj 2009. Foreningens navn ændret fra JAZZ CAFÉENS VENNER 

                    til KALUNDBORG JAZZCLUB

               *   Ændring af § 1 på generalforsamlingen den 30. januar 2014, foreningens navn

                    ændres fra KALUNDBORG JAZZCLUB til KALUNDBORG BLUES- & JAZZCLUB.

               *    På generalforsamlingen den 24. januar 2020 - ændring af § 3 2 revisorer ændres til

                    1 bilagskontrolallant og 1 bilagskontrollantsuppleant.